• پارت یکم
 • تعداد 10 سوال / آیتم
 • در موضوعات روزمره و اجتماعی
 • مشترک داوطلبان آکادمیک و جنرال
 • پارت دوم
 • تعداد 10 سوال / آیتم
 • در موضوعات روزمره و اجتماعی
 • مشترک داوطلبان آکادمیک و جنرال
 • پارت سوم
 • تعداد 10 سوال / آیتم
 • در محیط آکادمیک و دانشگاهی
 • مشترک داوطلبان آکادمیک و جنرال
 • پارت چهارم
 • تعداد 10 سوال / آیتم
 • بصورت یک سخنرانی / lecture
 • مشترک داوطلبان آکادمیک و جنرال