نمونه سوالهای آیلتس Reading رسمی و غیر رسمی با پاسخ و تحلیل

 • بخش یکم
 • تعداد 12 تا 14 سوال / آیتم
 • آکادمیک: یک متن در دو یا سه تکه
 • جنرال: دو یا سه متن کوچک
 • در تایم پیشنهادی 20 دقیقه
 • بخش دوم
 • تعداد 12 تا 14 سوال / آیتم
 • آکادمیک: یک متن در دو یا سه تکه
 • جنرال: دو یا سه متن کوچک
 • در تایم پیشنهادی 20 دقیقه
 • بخش سوم
 • تعداد 12 تا 14 سوال / آیتم
 • آکادمیک: یک متن در دو یا سه تکه
 • جنرال: یک متن واحد
 • در تایم پیشنهادی 20 دقیقه