آزمونهای آزمایشی با فید بک

خدمات جانبی و تکمیلی آزمونها

مجموعه ی خدمات برای تثبیت دانش و توانش زبانی شما

خدمات جانبی و تکمیلی

  • آزمون آزمایشی (ماک) جامع: پیشنهاد ما 3 نوبت با فاصله 15 روز
  • آزمون آزمایشی (ماک) پلکانی: یک دوره شامل 4 نوبت آزمون مرحله ای
  • تصحیح Writing با ارایه فید بک و رفع اشکال
  • تصحیح Speaking با ارایه ی فید بک و رفع اشکال
  • برنامه ی درسی و نظارت: عادی 3 ماهه
  • برنامه ی درسی جمعبندی فُرجه ی طلایی: 45 روزه

از دانشجویان موفق ما

خدمات جانبی آزمون ها در گروه آموزشی استاد غفاریان، از تنوع و کارایی فوق العاده ای برخوردارند و من در مدت آشنایی با ایشان، و حتی بعد از موفقیت در آزمون، این خدمات را به دوستان و عزیزانم معرفی میکنم. بخصوص آزمونهای پلکانی کار خلاقانه و بی مانندی است.
htcd - خدمات جانبی و تکمیلی آزمونها
عسل شیشوانی
اورآل 6.5 تابستان 98