جمله واره های اسمی Noun clauses

تکدرس ویدیویی

جمله واره های اسمی Noun clauses

15+10 mins

play time

2

Videos

Intermediate & Upper

Skill Level

21 days

Support

English & Persian

Language

خوش آمدی

جلسه ی یکم : ویدیو درس شماره 1 شامل نکات پایه

معرفی جمله واره های اسمی

جمله : گروهی از کلمات هستند که یک پیام را منتقل میکنند و حد اقل دارای فاعل و فعل میباشند.

جمله واره : یک جمله ی کامل است که به وسیله ی یک حرف ربط وابسته شده به یک جمله ی مستقل . به عبارت دیگر جمله واره خودش بخشی از یک جمله ی دیگر است.

جمله واره ی اسمی : یک جمله واره است که نقش اسم (فاعلی یا مفعولی) را برای جمله ی دیگر بازی میکند.

به جمله های زیر دقت کنید، در همه ی آنها بخش قرمز رنگ نقش مفعول را بازی می کند برای فعل قبلش:

I know Mary

I know swimming.

I know your brother.

I know how to repair my car.

I know (that) Mary has a Ph.D. in Economy.

در جمله ی آخر، بخش قرمز رنگ ، خودش یک جمله ی کامل است. هرگاه یک جمله ی کامل جزیی از یک جمله ی بزرگتر باشد، آنرا جمله واره می نامیم. از طرفی هرگاه این جمله ی کوچکتر نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد به آن جمله واره ی اسمی می گوییم.

همانطور که در مقدمه اشاره شد ، جمله واره های اسمی ، بر حسب اینکه به جای کدامیک از ارکان جمله بنشینند به انواع زیر تقسیم میشوند:

  • فاعلی (قبل از فعل و به جای فاعل از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)
  • مفعولی مستقیم (بعد از فعل گذرا و به جای مفعول مستقیم از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)
  • مفعولی غیر مستقیم (بعد از حرف اضافه و به جای مفعول غیر مستقیم از یک جمله ی کامل استفاده میکنیم)

جلسه ی دوم : ویدیو درس شماره 2 شامل نکات پیشرفته

در جمله های زیر ، بخش پر رنگ تر نقش فاعل را بازی می کند:

Whoever spilled the milk should clean it up.
That people need water to survive should be obvious to everyone.
In music, which note is played and how long it is played are both essential.

 

در جمله های زیر ، بخش پر رنگ تر نقش مفعول را بازی می کند:

My dog will eat whatever food I give him.
The judges will award whichever painting they like the most the blue ribbon.
I want to play with whoever is a good player.

 

جمله واره اسمی گاه پیش می آید بعد از فعلهای to be بیایند و برای کل جمله نقش مکمل را بازی کنند.

The winner will be whoever gets the most votes.
My hope is that everyone here becomes friends.

 

گاهی جمله واره ی اسمی را با جمله واره ی صفتی (در اینجا بطور کامل تدریس شده است) اشتباه میگیرند. به تفاوت این دو جمله خوب دقت کنید:

Where I come from is not important.
The town where I come from is famous for its pizza.

 

در جمله ی اول، بخش پر رنگ تر نقش فاعل دارد برای فعل is. (پس جمله واره اسمی است)

در جمله ی دوم، بخش پر رنگ تر نقش صفت دارد برای کلمه ی town (پس جمله واره ی صفتی است)

Quiz