ضمیرهای موصولی who, whom, which, whose

تکدرس ویدیویی

relative pronouns & adj clauses

10:30+12:40

play time

2

Videos

Intermediate & Upper

Skill Level

21 days

Support

English & Persian

Language

خوش آمدی

جلسه ی یکم : ویدیو درس نکات پایه

معرفی این درس

برای ساخت جمله های مرکب complex ابزار مختلفی در دست شماست. یکی از این ابزار استفاده از ضمیر های موصولی است:

 • who (for human)
 • whom (for human)
 • which (for non-human)
 • that (for all)
 • whose (for all)
 • در فیلم نخست نکات عمومی و پیشرفته ی این ضمیر ها را بررسی میکنیم.
 • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.

جلسه ی دوم : ویدیو درس نکات پیشرفته

نکات مهم و پیشرفته این درس

پس از اینکه به نکات ابتدایی مبحث ضمیر موصولی  و جمله واره های صفتی آشنا شدید، لازم است چند نکته ی خیلی کاربردی نیز در باره ی آنها بدانید و مسلط شوید:

 • جمع یا مفرد بودن فعل بعد از این ضمایر تابع مرجع آن ضمیر است.
 • وجود کاما قبل و بعد از این ضمایر بسته به این دارد که آیا جمله ی حاوی این ضمیر ها تعیین کننده هست یا خیر. در ویدیو توضیح مفصل داده شده است.
 • این ضمیر ها را گاه میتوان و بهتر است حذف کنیم . البته تابع قوانینی است که باید بدانیم و بکار ببریم.
 • سوالات درسی مرتبط با این مبحث را در زیر همین صفحه “بخش دیدگاه” بپرسید و پاسخ را در همین جا ببینید.

Quiz