برای نتیجه گیری بهتر و مطمئن تر در پروسه ی آمادگی کنکور، مراقب باشید حتما از این هفت خطای نابخشودنی پرهیز کنید:

https://about-ielts.com/videos/timelinemistakes-landscape.mp4

دیدگاهتان را بنویسید