About IELTS, TOEFL, PTE

1402-12-07 17:54

021-88925135

09200-501-502

TOEFL Reading question type: facts

در باره تافل - بخش ریدینگ

در بخش خواندن و درک مفاهیم تافل ، یکی از پر تکرار ترین انواع سوال، سوالات فکت یا فکت منفی است. در نوع اول از شما میخواهند مشخص کنید آیا ایده های اصلی / جزییات / یا تعاریف مشخصی در متن وجود دارند یا خیر.در سوالات فکت منفی نیز همین شکل وجود دارد با این […]