بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت دوم / part 2 معمولا یک مونولوگ است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و انواع مختلفی دارد. سوالات این قسمت را نیز در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن هر تکه 30 ثانیه فرصت خواهید داشت تا سوالات مربوط به آن تکه را بخوانید و حدس بزنید که در هنگام شنیدن متن صوتی باید منتظر شنیدن چه مطلبی باشید.

در این درس تمرکز بر روی نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2 میباشد.

IELTS Listening part 2

Listening Part II

بخش دوم آزمون شنیداری آیلتس

نکات کلی بخش شنیداری


آودیو بوک مقدمه ای بر listening

Choose the correct letter, A, B or C.

11 The market is now situated…

A.under a car park.

B.beside the cathedral.

C.near the river.

12 On only one day a week the market sells …

A.Antique furniture.

B.local produce.

C.hand-made items.

13 The area is well known for….

A.ice cream

B.a cake.

C.a fish dish.

14 What change has taken place in the harbor area?

A.Fish can now be bought from the fishermen.

B.The restaurants have moved to a different part.

C.There are fewer restaurants than there used to be.

15. Merrivales

16. The Lobster Pot

17. Elliots

18. The Cabin

19. The Olive Tree

20. The Old School Restaurant

IELTS Listening

Listening part 2 sample

نمونه ی سوال قسمت دوم شنیداری

در سوالهای 15 تا 20 نام 6 رستوران آمده که در قسمت دوم متن صوتی در باره ی آنها نظر میدهد و شما باید با توجه به آنچه می شنوید یکی از ویژگی های A تا H را برای هر یک از رستورانها انتخاب کنید.

A.the decoration

B.easy parking

C.entertainment

D.excellent service

E.good value

F.good views

G.quiet location

H.wide menu

پاسخنامه نمونه سوال شنیداری آیلتس part 2

11. A

12. C

13.B

14.B

15.D

16.H

17. F

18.G

19.C

20.A

دیدگاهتان را بنویسید