شما در حال مشاهده هستید کیو کارد در بخش گفتاری آیلتس- IELTS speaking part 2

کیو کارد در بخش گفتاری آیلتس- IELTS speaking part 2

در بخش گفتاری آزمون آیلتس ، 3 قسمت مجزا وجود دارد. در این درس به قسمت دوم (ielts speaking part 2) می پردازیم که در آن باید برای 2 دقیقه در باره ی یک موضوع مشخص صحبت کنید.
در بخش دوم آزمون گفتاری آیلتس که به cue card section معروف است ، از شما خواسته می شود یک سخنرانی کوتاه بی وقفه non-stop short speech بین 1 تا 2 دقیقه در باره ی یک موضوع مشخص شده ارایه دهید. تمام جلسه ی آزمون روی یک فایل صوتی ظبط میشود و آرشیو می گردد:
1. ابتدا یک برگه به شما داده می شود که روی آن یک موضوع وجود دارد با 4 سوال مرتبط
2. به شما یک برگه کاغذ می دهند با یک مداد
3. یک دقیقه فرصت دارید تا خود را آماده کنید. ( یادداشت بردارید / فکر کنید )
4. سپس ، با علامت ممتحن ، باید سخنان خود را شروع کنید.
5. ترجیحا 1.5 دقیقه تا حد اکثر 2 دقیقه.
و بهتر است با چیزی شبیه ِ این عبارت شروع کنید:

I’ve been asked to talk about…

I’ve decided to talk about…

The subject I’m going to talk about is ….

IELTS Speaking part 2

Speaking Part II

بخش دوم آزمون گفتاری آیلتس

Sample Answer:

Well, I’ve been asked to talk about a movie I have recently watched and enjoyed. It goes back to a couple of weeks ago, my wife and I decided to spend a weekend evening seeing a movie in Azadi entertainment complex. And since we liked not to be alone in that time, we invited two of our best friends for the event, a very nice couple, newly-wed who live in a house two blocks from ours. The movie is named “A separation” Oscar-winning movie by A.Farhadi starring Shahab Hosseini, Peyman Mo’adi , and Leila Hatami, my favorite artists. The main Characters of the film are an Iranian couple whose marriage is in an unstable situation, for one of them intends to leave their home country and the other one cannot accompany her. To answer the last question, I would say I would certainly suggest this movie to those of my friends and relatives who haven’t seen it.

IELTS Speaking part 2

Cue card sample

نمونه ی سوال جواب کیو کارد

Talk about a movie you have recently watched and enjoyed. Please say:

1

Where and when you watched it.

2

With whom you watched it.

3

Who the main characters were.

4

If you recommend this movie to your friends.

چند نکته

چند نکته:
• بهتر است سوالات را به ترتیب پاسخ بدهید.
• متن سوال را تکرار نکنید.
• ارتباط چشمی eye-contact را حفظ کنید. به ممتحن نگاه کنید و حرف بزنید.
• در باره ی هر موضوع دست کم 7-8 کلمه یا اصطلاح تخصصی به کار ببرید.
• خیلی تند حرف نزنید. خیلی هم مکث نکنید.
اگر جایی گیر کردید ، سریع موضوع را عوض کنید.نمونه سوال کیو کارد speaking


دوره ی مجازی speaking پیشرفته

دیدگاهتان را بنویسید