TOEFL Reading question type: facts

در باره تافل - بخش ریدینگ

question type: facts سوالات بخش درک مطلب factual information & negative facts در بخش خواندن و درک مفاهیم تافل ، یکی از پر تکرار ترین انواع سوال، سوالات فکت یا فکت منفی است. در نوع اول از شما میخواهند مشخص کنید آیا ایده های اصلی / جزییات / یا تعاریف مشخصی در متن وجود دارند […]